Dofinansowanie

REFUNDACJA PRACODAWCY KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO

PODSTAWA: ART. 46 UST. 1 USTAWY Z DNIA 20 KWIETNIA 2004 O PROMOCJI ZATRUDNIENIA I INSTYTUCJACH RYNKU PRACY (DZ.U. Z 2008 NR 96 POZ. 415 Z P0Z. ZM.) 
ORAZ ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Z DNIA 17 KWIETNIA 2009 R. W SPRAWIE DOKONYWANIA REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA 
LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO, PRZYZNAWANIA BEZROBOTNEMU ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (DZ.U. NR 62 POZ. 512)

REFUNDACJI W/W KOSZTÓW UDZIELAJĄ MIEJSCOWE URZĘDY PRACY

WYMAGANE DOKUMENTY:

WYSOKOŚĆ REFUNDACJI ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW WYPOSAŻENIA I DOPOSAŻENIA JEDNEGO MIEJSCA PRACY MOŻE BYĆ UDZIELONA DO WYSOKOŚCI 6-CIO KROTNEJ WYSOKOŚCI PRZECIĘTNEGO WYNAGRODZENIA.